شبکه اجتماعی پارسی زبانانپارسی یار

پيام

تسبیح دیجیتال
داوري نوعي حل اختلاف است که خارج از دادگاه با مداخله ي داور اتفاق مي افتد. داوري در اختلافات تجاري به طرفين اجازه مي دهد تا اختلافي را به داور براي يک تصميم نهايي و بي طرف ارائه دهند. همه ي توافقنامه ها بايد روشي را براي حل مناقشات مشخص کنند. داوري يک جايگزين عالي براي اقامه دعوي قضايي پرهزينه است.نتيجه ي داوري دقيقا به اندازه ي يک دعوي قضايي دادگاه الزام آور است.
mp3 player شوکر
مطالب حقوقي
رتبه 0
0 برگزیده
0 دوست
محفلهای عمومی يا خصوصی جهت فعاليت متمرکز روی موضوعی خاص.
گروه های عضو
مطالب حقوقي عضو گروهی نیست
فهرست کاربرانی که پیام های آن ها توسط دبیران مجله پارسی یار در ماه اخیر منتخب شده است.
برگزیدگان مجله فروردين ماه
vertical_align_top